Pelastuslaitokset 31.1.2019

Etelä-Karjalan alueellisessa riskinarviossa kansallisia ja paikallisia ilmiöitä

Viranomaisten yhteinen johtoryhmä Lappeenrannan lentokentän suuronnettomuusharjoituksessa syyskuussa 2018.

Viranomaisten yhteinen johtoryhmä Lappeenrannan lentokentän suuronnettomuusharjoituksessa syyskuussa 2018.

Etelä-Karjalassa on alueellista riskinarviointia tehty jo vuodesta 2010 alkaen. Riskinarviointiprosessin vetämisestä vastaa tällä hetkellä Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö ja alueellisen riskinarviointiprosessin vetäjä Johanna Franzén kertoo, että Etelä-Karjalan riskinarviossa näkyvät niin globaalit kuin kansalliset ja paikallisetkin ilmiöt.
Globaaleista suurista muutoksista esimerkiksi ilmastonmuutos koskettaa myös Etelä-Karjalaa.”Viime vuoden kaltaiset kuivat kesät lisäävät laajojen maastopalojen riskiä alueella. Ilmastonmuutos voi lisätä myös paikallisia rajuja ukkosmyrskyjä ja hulevesitulvia. Laajamittaiset sähkönjakelun tai tietoliikenteen häiriöt vaikuttavat toteutuessaan koko yhteiskuntaan laajasti”, Franzén kertoo.
Myös väestörakenteen muutos näkyy Etelä-Karjalassa ja asettaa uuden­laisia vaatimuksia turvallisuuden ja valmiuden kehittämiseen. Kotona asumisen turvallisuus eli KAT –hankkeen avulla kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kesken toimintamalleja ikääntyvien turvalliseen asumiseen. KAT-hankkeesta lisätietoa löytyy sivulta www.kotonaasumisenturvallisuus.fi.
Etelä-Karjalan sijainti vaikuttaa esimerkiksi laajamittaisen hallitsemattoman maahantulon riskiin, johon varautumisen tarve on alueella arvioitu korkeaksi. Maakunnallisia erityisiä riskitekijöitä ovat myös vilkas ajoneuvo- ja raideliikenne, jossa liikkuu runsaasti paitsi matkustajia myös kemikaalikuljetuksia.
Sen sijaan esimerkiksi luonnonvesien tulvariskit ovat Etelä-Karjalassa kohtuullisen pienet moneen muuhun alueeseen verrattuna.
Lappeenrannan lentokentän lisääntynyt liikenne on huomioitu alueen yhteisessä turvallisuus- ja valmiussuunnittelussa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos järjesti useiden yhteistoimintatahojen kanssa viime syksynä suuronnettomuusharjoituksen lentokentällä. Lentokentän suuronnettomuusvalmiuksia kehitetään edelleen tänä keväänä pelastuslaitoksen johdolla viranomaisten, kaupungin ja lentokentän yhteisten työpajojen avulla.

Alueellinen riskinarvio tehdään yhdessä

Työalustana yhteiseen riskinarviointiin on toiminut Etelä-Karjalan alueellinen turvallisuus- ja valmiustoimikunta EKTURVA. EKTURVA on verkosto, johon kuuluvat alueen kunnat, kaupungit ja viranomaiset sekä järjestöjen ja liike-elämän edustajia. EKTURVAn avulla maakunnan turvallisuussuunnittelua ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin on kehitetty ja harjoiteltu jo lähes vuosikymmenen ajan.
Sisäministeriö antoi vuonna 2018 pelastuslaitoksille tehtäväksi alueellisen riskinarvion valmistelun omalla alueellaan. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johdolla päivitettiin vuoden 2018 aikana maakunnallinen riskinarvio yhteistyössä EKTURVAn kesken. Riskinarvioinnin prosessista vastasi viestintäpäällikkö Johanna Franzén, joka toimii myös EKTURVAn pääsihteerinä. Alueellisen riskinarvion päivityksen pohjana käytettiin aiempaa vuonna 2015 julkaistua kansallista riskinarviota sekä aiempia maakunnallisia versioita. Uuden kansallisen riskinarvion pohjalta jatketaan Etelä-Karjalassa riskinarviointityön kehittämistä myös jatkossa.
Franzenin mukaan alueellista riskinarviota hyödynnetään käytännössä alueen eri toimijoiden yhteisenä työkaluna turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä.
”Esimerkiksi yhteistoiminnan järjestelyitä, hälytysmenettelyitä ja yhteisiä harjoituksia päästään kehittämään tehokkaammin, kun ymmärrys riskeistä on yhteinen.
Tästä syystä on erityisen tärkeää, että riskinarvio valmistellaan aidossa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken”, Franzén korostaa.
”Ja näin on Etelä-Karjalassa myös tehty.”

Lähde: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää