Valtionhallinto 24.3.2023

Vastuu palovaroittimista siirtyy rakennuksen omistajalle – tulossa myös muita lakimuutoksia

Asuntojen Palovaroittimien hankinta ja kunnossapito siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle. Arviolta noin 20 prosentissa asunnoista ei tällä hetkellä ole palovaroitinta.

Asuntojen Palovaroittimien hankinta ja kunnossapito siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle. Arviolta noin 20 prosentissa asunnoista ei tällä hetkellä ole palovaroitinta.

Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin on tulossa useita muutoksia. Esimerkiksi asuntojen palovaroittimien hankinta ja kunnossapito siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Palovaroittimien hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien lakimuutosten tavoitteena on sääntelyn selkiyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen. Arvioiden mukaan noin 20 prosentissa asunnoista ei tällä hetkellä ole palovaroitinta.

Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Lakimuutos on kerännyt sen valmisteluvaiheessa laajasti kannatusta eri sidosryhmiltä. Laki tulee voimaan vuoden 2024 alusta kahden vuoden siirtymäajalla, jotta rakennuksen omistajat voivat suunnitella miten asia käytännössä järjestetään.

Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin myös muita muutoksia

Pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutosten tavoitteena on uudistaa lakeja niin, että pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky sekä voimavarat varmistetaan ja kansalliset sekä alueelliset tarpeet huomioidaan. Lakeihin on tulossa muun muassa seuraavat muutokset:

  • Sisäministeriö perustaa siviilivalmiusneuvottelukunnan, joka tukee sisäministeriötä pelastustoimen valtakunnallisessa kehittämisessä ja toiminnan yhteensovittamisessa muiden ministeriöiden ja eri toimialojen kanssa.
  • Avotulen määritelmää selkeytetään soveltamiskäytännön yhdenmukaistamiseksi.
  • Pelastusviranomaisten valvontatehtävää koskevaa sääntelyä täsmennetään ja lakiin lisätään uusi säännös, jossa säädetään rakennushankkeen aikana tehtävien pelastusviranomaisten tarkastusten edellytyksistä.
  • Hyvinvointialueet voivat jatkossakin tuottaa pelastustoimintaan kuuluvia palveluja hankkimalla niitä sopimuspalokunnilta hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti.
  • Pelastustoimen tilannekuvatoimintaa koskevia säännöksiä täsmennetään. 
  • Pelastuslakiin lisätään yhteistyöalueella tapahtuvaa pelastustoiminnan johtamista, avunantoa ja yhteistoiminnan suunnittelua koskevat säännökset.
  • Sisäministeriön pelastusviranomaisen tehtäviä pelastustoiminnan valtakunnallisessa johtamisessa täydennetään ja täsmennetään.
  • Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksia selkiytetään siten, että toimivaltuuksia voidaan käyttää myös ilmeisen onnettomuusuhan aikana.
  • Jatkossa Pelastusopisto päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden kelpoisuudesta toimia pelastustoimen virassa tai tehtävässä, nuohoojana tai hätäkeskuspäivystäjänä.

Hyvinvointialueiden pelastustoimintaa koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2023 ja muut muutokset vuoden 2024 alusta lähtien.

Lähde: Sisäministeriö
Arkistokuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää: Pelastuslain uudistamishanke

Lue lisää