Ensihoito 24.11.2023

AMK:t kouluttavat ensihoitajaopiskelijoitaan uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta

Suomessa kahdeksassa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ensihoitajaksi. Pelastustieto kysyi oppilaitoksilta, miten niissä opetetaan uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta. Viisi ammattikorkeakoulua vastasi kyselyyn.

Arcadassa

Helsinkiläisen ammattikorkeakoulu Arcadan ensihoitajaopiskelijoille koulutetaan uhka- ja väkivaltatilanteita useisiin kursseihin integroituna. Perustason kurssilla asiasta mainitaan teoriassa ja huomioidaan joissakin simulaatioissa. Kokonaisaikaa on vaikea arvioida, ehkä noin tunti teoriaa ja jokunen simulaatioharjoitus.
Psykiatrisen hoitotyön simulaatioissa puhutaan vaaratilanteiden huomioimisesta ja ennakoimisesta teoriassa ja sitä harjoitellaan yhdessä simulaatioharjoituksessa noin kahden tunnin ajan.
Hoitotason kurssin resilienssisviikolla simulaatiopäivän yksi harjoitusrasti on ”uhkaavat tilanteet”. Päivän ensimmäisessä simulaatiossa hoidetaan hätätilapotilasta pimeässä kellarissa, varsinaista uhkaa ei ole, mutta tilanne on hieman painostava. Toisessa simulaatiossa ensihoitajiin kohdistuu aseellinen uhka potilaan hoidon yhteydessä. Kokonaisaika on arviolta kaksi tuntia.
Moniviranomaisyhteistyötä ja operatiivista johtamista opeteltaessa kerrotaan teoriassa vaaratilanteista ja tehdään luokassa lyhyitä harjoitteita. Opetus kestää kaksi tuntia.

TuAMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille opetetaan väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyä ja väkivaltaisen henkilön kohtaamista kahden opintopisteen verran. Opiskelijan työmääräksi lasketaan yhteensä 54 tuntia, joka jakautuu luennoiksi, käytännön harjoitteluksi, simulaatioiksi ja itsenäiseksi opiskeluksi. 
Johtamisen, laadunvarmistuksen ja työntekijyysosaamisen jaksolla opiskellaan uhka- ja väkivaltatilanteiden defusing-tarvetta ja käsittelyä neljän tunnin verran. Lisäksi valtaosa ensihoitajaopiskelijoista suorittaa vähintään yhden harjoittelujakson Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella, jossa harjoittelujakso sisältää koulutuspäivän, missä turvallisuutta sekä uhka- ja väkivaltatilanteita käsitellään noin kahden tunnin ajan. 

OAMK:ssa

Oulun ammattikorkeakoulussa ensihoitajaopiskelijat opiskelevat uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta kahden opintopisteen laajuisen ”Haastavat vuorovaikutustilanteet ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä” -kokonaisuuden. Opintojen jälkeen tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia ja kommunikoda ammatillisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa sekä osata havainnoida ja tunnistaa työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä ensihoidossa ja toimia uhkaavissa tilanteissa.
Lisäksi opiskelijat käyvät haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin tarkoitetun MAPA®-koulutuksen elvytysosaamisen kurssin yhteydessä. MAPA® on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin.
Lisäksi uhka- ja väkivaltatilanteita sivutaan muissa opinnoissa, pääosin simulaatio-opetuksen ja luentojen yhteydessä. 

Metropoliassa

Helsinkiläisestä Metropolia-ammattikorkeakoulusta kerrotaan, että tarkkaa Uhka- ja väkivaltatilanneopetuksen opintopistemäärää on hankala arvioida. Kyseisen aihealueen opetusta sisältyy osana muuhun opetukseen ja työelämäharjoitteluihin. 
Ensihoidon opinnoissa poliisi pitää kahden päivän mittaisen osuuden työturvallisuudesta, ennalta ehkäisevistä taktiikoista sekä haastavan ja väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisesta. Samassa osuudessa käydään läpi sekä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä että sote lainsäädäntöä.
Yhdellä akuutti- ja ensihoidon syventävällä harjoitteluopintojaksolla Metropolian lehtorit valmistelevat simulaatioita ulkopuolisen luennoitsijan kanssa. Näissä simulaatioissa harjoitellaan osaksi niin sanottujen hankalien tai uhkaavien asiakkaiden kohtaamista ja osaltaan turvallisuusnäkökohtia sekä viranomaisyhteistyön näkökulmaa.
Lisäksi Metropolian omat lehtorit liittävät vaihtelevasti tätä aihetta omaan opetukseensa muissa opintokokonaisuuksissa. Metropolia aikoo jatkossa vahvistaa myös opettajiensa turvallisuusosaamista. 

XAMK:ssa

Kaakkaois-Suomen XAMK-ammattikorkeakoulu opettaa ensihoitajaopiskelijoitaan uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyen noin 16 tunnin ajan. Koulutukseen kuuluu ”poliisin päivä”, jossa poliisin edustaja luennoi ja vetää harjoituksia. Päivänaikana käsitellään rikoslakia, toimintaa kohteessa ja rikospaikalla, poliisijohtoisia tehtäviä, hätävarjelua, poliisin varusteita sekä poliisia ensihoidon kohteena.
Lisäksi turvallisuusaspekti seuraa koulutuksen mukana harjoituksissa. Joissakin harjoitteissa pääpaino on juuri työturvallisuudessa sekä uhkaavissa tilanteissa toimimisessa. XAMK:n oman turvallisuusopetuksen aiheita ovat lainsäädäntö, potilaan kohtaaminen, hätäkutsu, tilanteiden jälkipuinti sekä simulaatiot, joissa tavoitteina ovat ensihoitajan työturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa, kuten intoksikaatio-, puukotus- ja mielenterveyspotilaan hoitotilanteissa.

Teksti Marko Partanen
Kuva: Johannes Vähäsarjan Satamatappelu-teos.

Lue lisää