Ensihoito 13.9.2023

Lapsen sepsis – tunnista nopeasti, hoida vielä nopeammin

13. syyskuuta vietetään maailman sepsispäivää.

13. syyskuuta vietetään maailman sepsispäivää.

Sepsis on lasten yleisimpiä kuolinsyitä. Sairaus on haastava tunnistaa ensihoidossa, sillä sen vakavuutta osoittavat fysiologiset parametrit poikkeavat aikuisväestön parametreistä. Lapsilta tulisi seuloa sepsistä systemaattisesti, sillä varhainen tunnistaminen ja nopea hoito, etenkin varhainen mikrobilääkkeen annostelu, parantavat ennustetta.

Vähän kirjallisuutta

Teimme opinnäytetyönämme lapsen sepsiksestä kirjallisuuskatsauksen, sillä oppikirjoissa aiheesta ei juurikaan puhuttu. Halusimme vastauksen kysymykseen: Kuinka lapsen sepsis tunnistetaan ja hoidetaan ensihoidossa?

Tiedonhakupalveluista lasten sepsiksestä löytyi 249 hakutulosta, joista karsinnan jälkeen katsaukseemme päätyi kuusi artikkelia. Kirjallisuuskatsauksen perusteella lasten sepsiksessä ei voi liikaa painottaa nopean tunnistamisen sekä nopean hoidon aloituksen merkitystä.

Varhaisessa vaiheessa lapsen sepsistä voi kuitenkin olla hankala tunnistaa. Sepsikseen viittaavia löydöksiä voivat olla: takykardia, muuttunut tajunta, viileä ja/tai kirjava periferia sekä kapillaarin täyttöaika yli 2 sekuntia.  Myös verenpaineen lasku kertoo jo septisestä sokista.

Hyviä ja kiistanalaisia hoitoja

Varhaisen nesteytyksen on osoitettu parantavan lapsen ennustetta. Tulee kuitenkin muistaa arvioida jokainen nestebolus kriittisesti, jotta vältytään haitallisen nestelastin aiheuttamalta keuhkopöhöltä ja hengitysvaikeudelta. Varhain aloitettu mikrobilääkehoito on yksi tärkein ennustetekijä ja sen nopea annostelu septistä sokkia sairastavalle lapselle korreloi alhaisemman kuolleisuuden kanssa. Tuoreessa ja erittäin kiistanalaisessa hoidossa annostellaan hydrokortisonia, tiamiinia ja C-vitamineja. Hoito on kuitenkin jonkin verran lupauksia antava alentuneen kuolleisuuden näkökulmasta.

Tarvitaan seulontatyökalu

Vaikka lasten sepsis on yleinen, ei laajamittaista tutkimusta lasten sepsiksen kriteerien tarkentamiseksi ole tehty. Sepsiksen laaja määritelmä lisää tarpeettomalle hoidolle altistuvien määrää.

Tunnistamisen helpottamiseksi tulisi kehittää valtakunnallisesti käytössä oleva selkeä seulontatyökalu. Työkalun kehittäminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä on epäselvää, mitkä kliiniset kriteerit tunnistavat parhaiten lapset, joilla on sepsis ja minimoivat väärien positiivisten hälytysten riskin.

Mikrobilääkityksessä on riskinsä

Useissa lähteissä mainitaan alle tunnin sisään aloitetulla mikrobilääkehoidolla olevan sairastavuutta lyhentävää sekä kuolleisuutta vähentävää vaikusta. Tämän toteuttaminen voi kuitenkin koitua haasteeksi ensihoidossa pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Ambulansseihin voisi sijoittaa antibiootteja, mutta veriviljelyt tulee olla otettuna ennen antibiootin aloitusta, jolloin välineistössä tulisi olla myös näytteenottovälineet sekä henkilöstöllä riittävä koulutus bakteeriviljelynäytteiden ottoon. Pitää myös muistaa, että antibiootin nopea aloitus ei ole riskitöntä ja suurimman osan lasten infektioista aiheuttaa virukset, joihin antibiootit eivät tehoa.

Jokainen meistä voi kohdata työuransa aikana lapsipotilaan, jolla on sepsikseen viittaavia löydöksiä. Tärkeintä on, että ajatus sepsiksestä muistuttaa kriittisesti sairaasta potilaasta ja siten nopeista hoitotoimista.

Teksti Lotta Pakkanen ja Lilli Ronkanen
Kirjoittajat tekivät Oulun ammattikorkeakoulussa ensihoitaja amk -tutkinnon opinnäytetyön aiheesta Lapsen sepsiksen tunnistaminen ja hoito ensihoidossa.

Kuva Jemina Johansson

Lue lisää