Työhyvinvointi 18.11.2021
Facebook (25)

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma antaa työkaluja käytännön tasa-arvotyöhön

Työryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Mira Leinonen esitteli pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa Pelastustoimen ajankohtaispäivillä torstaina Oulussa.

Työryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Mira Leinonen esitteli pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa Pelastustoimen ajankohtaispäivillä torstaina Oulussa.

Sisäministeriö julkaisee pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on kehittää alan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisuutta edistäviksi. Toimintaohjelma perustuu laajaan selvitystyöhön, jonka sisäministeriö käynnisti vuonna 2020 yhdessä pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa.

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma on käytännön työkalu, jonka avulla pelastusala voi konkreettisin keinoin edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toimintaohjelma sisältää 38 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua, koulutusta ja rekrytointia, palkkausta, työoloja, työvarusteita ja virkavaatteita sekä viestintää ja johtamista.

”Toimintaohjelmalla rakennamme tuleville vuosille kattavan työkalusarjan pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle”, sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo.

Toimintaohjelma ohjaa tulevaa työtä

Pelastusalalle laaditaan valtakunnallinen koulutussuunnitelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Sopimuspalokuntien, joilla on palokuntanuorisotoimintaa, tulee saattaa toimintansa lain lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä vaatimalle tasolle. Jokaisella pelastustoimen toimijalla tulee olla käytössään häirintäohjeet ja -menettelyt sekä nimetty häirintäyhteyshenkilö.

”Tekemämme kyselyn perusteella havaitsimme, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnittelu ja edistäminen on ollut puutteellista. Tämä on johtanut siihen, ettei käytännön toimenpiteitä alalla ole yhtenäisesti toteutettu. Toimintaohjelma tuo käytännön työkaluja näiden teemojen kehittämiseksi”, pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Mira Leinonen sanoo.

Toimintaohjelma ohjaa pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tulevina vuosina. Ohjelman ydintavoitteet nojaavat lainsäädännön lisäksi alan arvoihin, inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti, sekä pelastustoimen strategiaan.

”Edellytän jokaisen pelastusalan organisaation johdon varmistavan sen, että toimintaohjelman toimenpiteet toteutuvat. Tätä tullaan ministeriössä tiiviisti seuraamaan”, Kohvakka sanoo.

Pelastusalalla esiintyy häirintää

Sisäministeriö lähti selvittämään nykytilaa vuonna 2020, kun ministeriö asetti pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän. Selvitystyö sisälsi kyselyt pelastusalan organisaatioille ja sopimuspalokuntalaisille, kyselyn syrjinnän vaarassa olevia väestöryhmiä edustaville järjestöille, Tilastokeskukselta tilatun pelastustoimen tasa-arvoraportin ja tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueiden pelastustoimea koskevista ratkaisuista. Pelastusopisto tuotti kootun hakijatilaston, jotta työryhmä sai tarkemman käsityksen pelastusalan hakijaprofiilista.

Selvitystyön pohjalta tunnistettiin useita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä puutteita, joihin toimintaohjelmalla pyritään vastaamaan. Selvityksessä nousi esille selkeästi, että pelastusalalla esiintyy häirintää.

”Häirintä, syrjintä, kiusaaminen ja mikään muukaan epäasiallinen kohtelu ei ole hyväksyttävää pelastusalalla. Meidän täytyy puuttua esille tuleviin epäkohtiin vastuullisesti sekä aktiivisesti edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria”, Kohvakka toteaa.

Naisten varusteissa ja virkavaatteissa puutteita

Pelastustoimi on vahvasti segregoitunut toimiala. Naisten osuus on kokoaikaisista, täyspalkkaisista vain 13 prosenttia. Pelastustoimessa työskentelee myös hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Noin 40 prosenttia alan organisaatioista ei ollut tehnyt tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Työoloissa on puutteita naisten huomioimisessa muun muassa varusteiden ja virkavaatteiden suhteen. Pelastustoiminnassa kentällä toimivien osalta ei ole toimintamallia odottaville äideille. Kaikilla paloasemilla ei sosiaalitiloissa huomioida eri sukupuolia.

Pelastusalan opinnoissa on hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia. Pelastajaksi hakeneista alle yksi prosentti on naisia. Yhdenvertaisuuden toteuttamisessa on kehitettävää myös muun muassa rekrytointi- ja valintaprosesseissa. 

Sisäministeriö seuraa aktiivisesti

Sisäministeriö seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista ja seuranta kytketään pelastuslaitosten strategiseen ohjaukseen eli tavoitteet otetaan hyvinvointialueiden valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asia nousee esille pelastuslaitosten kanssa käytävissä neuvotteluissa vuosittain tästä eteenpäin.

”Lisäksi otamme toistuviin vuosittaisiin kyselyihin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset mukaan”, Kohvakka kertoo.

Ministeriö järjestää osana toimintaohjelman jalkautusta seminaarin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista keväällä 2022.

Toimintaohjelman tavoitteet

  • Vahvistetaan johtajuutta ja osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa käyttämällä tukena ajantasaista tietoon ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. 
  • Varmistetaan, että pelastusalalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat ajan tasalla, ja ettei alalla syrjitä tai häiritä ketään.
  • Työoloja, palkkausta ja rekrytointikäytäntöjä kehitetään tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, lisätään vammaisten henkilöiden ja osatyökykyisten määrää pelastusalan henkilöstössä ja vahvistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa. 
  • Kannustetaan eritaustaisia ihmisiä hakeutumaan pelastustoimen opintoihin ja turvataan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet urakehitykseen, puretaan pelastustoimen segregaatiota. 
  • Varmistetaan palokuntanuorisotyössä lasten ja nuorten turvallinen kasvu.
  • Huomioidaan pelastustoimen viestinnässä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat, erityisesti saavutettava ja monikielinen viestintä.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Esa Aalto

Lue lisää