Työturvallisuus 5.12.2018

Naisilla pula sopivista varusteista – istuvat vaatteet ovat osa työturvallisuutta

Naisille suunniteltu palomestarin varustus näyttää tällaiselta. Kuva Wienistä Itävallasta.

Naisille suunniteltu palomestarin varustus näyttää tällaiselta. Kuva Wienistä Itävallasta.

Pelastusalan naisverkoston kyselyn mukaan kehitettävää on niin virka- kuin sammutusvarusteissa. 

Raskausajan vaatetus on suurin puute pelastusalan naisten varusteissa. Tämä selvisi Pelastusalan naisverkoston kyselyssä, joka tehtiin loka-marraskuun vaihteessa. Kysely koski niin virkavaatetusta, sammutusvarusteita, ensivastevaatetusta kuin ensihoitajien varusteita.

Kyselyyn vastasi 64 henkilöä. Vastaajista 35 toimi pelastuslaitosten palveluksessa ja 26 henkilöä sopimuspalokunnissa. Loput vastaajista toimivat muiden toimijoiden kuten Meripelastusseuran, yksityisen ensihoitopalvelun, Pelastusopiston ja aluehallintoviraston palveluksessa.

Kyselyssä 45 vastaajan mielestä naisten virkavaatetuksessa oli kehitettävää. Suurimpana puutteena pidettiin sitä, että virkavaatteita velvoitetaan käytettäväksi, mutta esimerkiksi raskausajaksi virkavaatteita ei ole saatavilla, tai jos niitä lähdetään hankkimaan, hankintaprosessi kestää niin kauan, että varsinainen tarve on poistunut. Lisäksi osa vastaajista toi esille, että heidän oli pitänyt itse hankkia itselleen soveltuvat raskausajan virkavaatteet.

Mitoitus miesvartalolle

Toinen keskeinen puute virkavaatteiden osalta koski niiden mitoittamista. Pelkkä virkahame ei vielä tee virkavaatteista myös naisille soveltuvia, vaan mitoituksessa tulisi huomioida naisten leveämpi lantio ja muodot. Osa vastaajista toi esille myös virkapaitojen läpikuultavan materiaalin, minkä vuoksi niitä on epämiellyttävää käyttää.

Materiaalivalintoja pidettiin myös joustamattomina ja hiostavina useissa eri vastauksissa. Asemavaatetuksen osalta tuotiin esiin havainto siitä, että vaatteet ovat vain miesvartalon mukaan mitoitetut. Sopimuspalokuntalaisten vastauksissa kävi erityisesti ilmi se, että kooltaan sopivia varusteita ei ole saatavilla tai niitä saa odottaa pitkään.

Naisten varusteita ei suostuta hankkimaan

Kyselyyn vastanneista hieman alle puolet ei käyttänyt sammutusvarusteita, mutta 22 vastaajaa löysi sammutusvarusteiden osalta kehitettävää. Merkittävin puute sammutusvarusteissa oli miesvartalon mukaan tehty mitoitus. Naisten vartalonmuotojen mukaan tehtyjä sammutusvarusteita on olemassa eri valmistajilla, mutta niitä ei ole hankittu pelastusalalle pyynnöistä huolimatta.

Itävaltalainen naispalomestarin varustus.

Keskeisin ongelma miehille mitoitetussa sammutusvarusteessa on lantio, jonka vuoksi naiset joutuvat ottamaan kokoaan suuremman sammutusasun. Tällöin lantiolta istuva asu on muuten liian iso. Hihat ja puntit ovat liian pitkiä ja aiheuttavat näin vaaraa työturvallisuudelle. Muutamat vastaaja toi esille myös, ettei sammutusjalkineita tai -hanskoja ole saatavissa riittävän pientä kokoa.

Ensihoidossakin ongelmia

Pieni osa vastaajista toimi myös ensivaste- ja ensihoidon toiminnassa. Vastauksissa ilmeni, että työnantaja velvoittaa käyttämään henkilökohtaisen suojautumisen välineenä turvajalkineita, mutta tekijät joutuvat hankkimaan ne itse.

Vastauksissa tuotiin esille, että nämäkin varusteet ovat miesvartalon mukaan mitoitettuja eikä niihin saa tehdä muutostöitä. Vastauksissa kyseenalaistettiin myös sammutusvarusteiden käyttö ensivastetoiminnan suojavarusteina ja luotiliivien mitoitus vain miesvartalon mukaan. 

Istuvat vaatteet osa työturvallisuutta

Pelastusalan naiset ovat vielä vähemmistössä pelastustoimen henkilöstöryhmissä, mikä näkyy myös varustehankinnoissa sekä varusteiden mitoituksessa ja materiaalivalinnoissa.

Virkavaatteet ja muut varusteet ovat kuitenkin henkilökohtaisia suojaimia ja niitä velvoitetaan myös käyttämään eri normein, joten työnantajan – mukaan lukien sopimuspalokunnat – on hankittava työntekijälle sopivat ja tarkoituksenmukaiset varusteet. Naisille tarkoitettujen varusteiden osalta pelastustoimen toimijoiden, jotka varustehankinnoista vastaavat, olisi järkevää verkostoitua ja tarvittaessa esimerkiksi lainata toisiltaan näitä varusteita esimerkiksi raskausaikana.

Huomio kilpailutukseen

Pelastustoimen varustehankinnoissa tulee huomioida myös jo kilpailutusvaiheessa naisille suunnatut sammutusvarusteet, sillä sopivat suojavarusteet ovat työturvallisuuskysymys. Näihin seikkoihin on syytä pelastusalalla kiinnittää erityistä huomiota, jottei varustekysymyksistä muodostu syitä naisten pyrkimiseen pois pelastusalalta.

Maantieteellisesti naisverkoston kyselyn vastaajat jakautuivat ympäri Suomea. Muutamista pelastuslaitoksista ei ollut vastaajia lainkaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksesta vastaajia oli määrällisesti eniten, yhdeksän henkilöä. Kysely suoritettiin Webropol-kyselynä ja se toimitettiin naisverkoston jäsenille sähköpostitse sekä suljetun Facebook-ryhmän kautta. Kyselyn tulokset tullaan jakamaan pelastuslaitoksien, pelastusliittojen, sisäministeriön, Kuntahankintojen ja Topperin käyttöön kehittämistyötä varten.

Myös CTIF:n naiskomissio kiinnittää huomiota naisten turvalliseen varustukseen. Kansainvälisen pelastusalan järjestön verkkosivulla kerrotaan pelastaja Fleur Lombardin traagisesta kuolemasta savusukellustehtävässä. Kuolema johtui epäsopivasta savusukellusmaskista.

Teksti ja kuva: Mira Leinonen

Lue lisää