Pelastustieto blogi 10.1.2024

Perustason ensihoitajan sijaisiksi rekrytoidaan opiskelijoita

Tilapäiseen perustason ensihoitajan tehtävään voidaan palkata Ensihoitaja AMK -tutkintoa käyvä opiskelija, joka on suorittanut 2/3 opinnoistaan. Opintopistemäärä ei kuitenkaan kerro kaikkea.

Tilapäiseen perustason ensihoitajan tehtävään voidaan palkata Ensihoitaja AMK -tutkintoa käyvä opiskelija, joka on suorittanut 2/3 opinnoistaan. Opintopistemäärä ei kuitenkaan kerro kaikkea.

Nykyisin monet ensihoidon eri vastuuhenkilöt tai palveluntuottajat ovat asettaneet ensihoitaja AMK -opiskelijan perustason ensihoitajan tehtäviin työllistymisen rajaksi 160 opintopistettä, mikä on 2/3 tutkinnon laajuudesta. Tämä tulkinta perustuu asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jossa muun kuin laissa mainitun laillistetun ammattihenkilön tehtävässä voi tilapäisesti ensihoidon yksikössä toimia laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena toimia alan opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti 2/3 opinnoistaan. Henkilöllä tulee lisäksi olla käytännössä saavutetun kokemuksen tai muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Viitaten yllä mainittuun lainsäädäntöön, on huomioitava, että ensihoitaja AMK tutkinnon opiskelu tähtää hoitotason ensihoitajaksija tutkinnon suorittaneet laillistetaan sairaanhoitajana. Perustason ensihoitaja on samantasoinen tutkinto ja tehtävä kuin lähihoitaja. Perustason ensihoitaja tai lähihoitaja ei ole laillistettava ammattihenkilö, vaan nimikesuojattu. Perustason ensihoitajan tai muun nimikesuojatun ammattihenkilön sijaisuuteen ei asetuksessa tai siihen perustuvassa Valviran ohjeessa aseteta opintojen etenemiseen liittyviä ehtoja.Vertailuna, sairaanhoitaja AMK -tutkintoa opiskelevat (tutkinnon laajuus 210op), voivat toimia hoitolaitoksissa sairaanhoitajan sijaisena (laillistetun ammattihenkilön sijaisuus) suoritettuaan 140op eli 2/3 tutkinnon laajuudesta. Lähihoitajan sijaisena (nimikesuojatun ammattihenkilön sijaisuus) sairaanhoitaja AMK -opiskelija voi toimia, kun hänellä on työnantajan arvioima riittävä osaaminen ja tämä on jokseenkin vakiintunut 60 opintopisteeseen. Tämä koskee myös AMK-ensihoitajia yhtä lailla hoitolaitoksissa, koska tutkinto on ns. kaksoistutkinto, joka sisältää sairaanhoitaja AMK -tutkinnon.

”Ensihoitaja AMK -opiskelijoilla opintopistemäärä ei kerro kaikkea.”

Ensihoidossa työskentelyn osalta on kuitenkin huomioitava, että Ensihoitaja AMK -opiskelijoilla opintopistemäärä ei kerro kaikkea. Opiskelu on nykyisin monimuotoista ja opiskelijoilla voi olla erilaisia taustoja sekä henkilökohtaisia opintosuunnitelmia. Lisäksi eri ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa on jonkin verran eroavaisuuksia, milloin mikäkin kompetenssisisältö toteutuu opintojen aikana. 

Esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa ensihoitaja AMK opiskelijoilla on tavallisimmin opintojen perusteella valmiudet perustason ensihoidon tehtäviin jo toisen opiskeluvuoden loppupuolella. AMK-ensihoitajaksi voi kuitenkin opiskella myös henkilöitä, jotka esimerkiksi ovat aiemmin suorittaneet opintoja sairaanhoitajatutkinnossa. Näillä henkilöillä voi olla paljon opintopisteitä, mutta ei välttämättä yhtään ensihoidon opintoja suoritettuna. Työnantajan kannattaakin tarkistaa sijaisuutta hakevan opiskelijan opintorekisteriote. Lisäksi jos alueen palveluntuottajat ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä, ovat ns. riittävät opinnot ja oppilaitosten tekemät ammattitaidon arvioinnit usein entuudestaan tiedossa, jolloin asia ei rasita rekrytointiprosessia.

”Ensihoitaja AMK -opiskelijoille tulisi mahdollistaa työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana.”

Ensihoitaja AMK -opiskelijoille tulisi mahdollistaa ensihoidon työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana, vastaavasti kuin muilla terveydenhuollon aloilla. Työskentely ensihoidossa opiskelujen aikana vahvistaa opiskelijan osaamista ja tuottaa valmistumisvaiheessa jo työkokemusta omaavia ensihoitajia. Lisäksi harjoittelupaikoista on pulaa, joten oppilaitokset ovat laajentaneet mahdollisuuksia suorittaa harjoitteluja opiskelijan ollessa työsuhteessa. Mikäli opiskelijoilla ei ole mahdollisuuksia työllistyä kuin vasta loppuopinnoissaan, voi asialla olla negatiivisia vaikutuksia ensihoitajaopiskelijoiden osaamisen kehittymiseen sekä opintojen etenemiseen. Lisäksi on hyvä huomioida, että nykyisellään puolet valmistuvista AMK-ensihoitajista työllistyy muualle kuin ensihoitoon. Jatkossakin on tarpeen huomioida ensihoidon vetovoimaisuus ammattina. 

Eri ammattialojen opiskelijoiden tasavertaisen aseman turvaamiseksi, olisi selkeää asettaa perustason ensihoitoon työllistymisen rajaksi yleistä linjaa mukaillen 60 op sekä lisäksi perustason ensihoitoon riittävät valmiudet antavat opinnot. Tällöin asiaa ohjaisi niin sanottu yleinen linja, jossa on lisäksi huomioituna niin sanottu opintojen perusteella riittävä ensihoidon osaaminen, eikä yllä mainittu monella tapaa ongelmallinen ja vääränlainen laintulkinta yksittäisestä opintopisterajasta. Toki työnantajat viimekädessä linjaavat, mitä rekrytoinneissaan kulloinkin edellyttävät.

Sami Mikkonen
Ensihoidon tutkintovastaava, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ensihoitaja AMK opettajaverkoston puheenjohtaja
Kuva Metropolia ammattikorkeakoulu

Lue lisää