Valtionhallinto 22.10.2020

Lausuntoyhteenveto kertoo, että uudistamista tuetaan, mutta rahoitus huolettaa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Järjestämislakiehdotuksen lausunnoissa pelastustoimea koskevia tavoitteita pidettiin yleisesti kannatettavina. Valtaosa lausunnonantajista koki, että esitysluonnos mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoitopalvelun synergiaedut. Hyvinvointialueen pelastuslaitos voisi siis jatkossakin hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä. Lakiehdotuksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat hyvinvointialueet sekä Helsinki, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Lausunnonantajat suhtautuivat kriittisimmin pelastustoimen rahoituksen riittävyyteen ja valtion ohjauksen yksityiskohtaisuuteen. Pelastustoimen kehittäminen alueellisesti tai paikallisesti ei lausunnonantajien näkemyksen mukaan olisi mahdollista ilman lisärahoitusta. Lisäksi lausunnoissa kritisoitiin rahoituksen määräytymisen kriteerejä sekä pelastustoimen riskianalyysimallia.

Lausuntopalautteessa otettiin voimakkaasti kantaa sote-maakunta –termin käyttöön uusista alueista puhuttaessa. Lausunnoissa esitettiin myös, että sopimuspalokuntajärjestöjä tulisi kuulla aktiivisesti pelastustoimen valtionohjauksessa.

Osa lausunnoissa esiin nostetuista teemoista on säädetty tai on tarkoitus säätää muussa kuin pelastustoimen järjestämislaissa. Lisäksi suuri osa lausuntopalautteesta koski ehdotetun lainsäädännön soveltamista tai toimeenpanoa. Nämä lausunnoissa esiin nostetut asiat huomioidaan sisäministeriössä pelastuslain sekä pelastustoimen toimintatapojen uudistamisen yhteydessä.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen linjausten mukaiset muutokset sisältävä lakiluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020.

Lausuntoyhteenveto sote-uudistuksen esitysluonnoksen lausuntopalautteesta on luettavissa täältä.

Lähde: Sisäministeriö
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää