Ensihoito 21.3.2024

Opiskelijan läsnäolo ensihoitotehtävillä täsmällisemmin lakiin

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOA) tehdyssä kantelussa pyydettiin tutkimaan, toimitaanko ensihoito-organisaatiossa oikein, kun potilaalta ei kysytä lupaa työharjoittelussa olevan opiskelijan mukanaololle ensihoitotehtävillä.

Oikeusasiamies totesi päätöksessään, että kysymys on merkityksellinen, koska kyseessä on potilaan perusoikeuksiin liittyvästä itsemääräämisoikeudesta, yksityisyydensuojasta sekä henkilötietojen suojasta. Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan potilaan oikeuksia rajoittavien toimenpiteiden on perustuttava riittävän täsmälliseen lakiin, joka sisältää asianmukaiset oikeussuojakeinot. Tämänhetkisessä lainsäädännössä ei ole määritelty opetuspotilaankäsitettä tai tilanteita, joissa potilas on.

Samassa kantelussa tiedusteltiin, että voiko pelastusjohtaja lainmukaisesti osallistua ensihoitotehtävälle ensihoitoyksikön mukana tutustuakseen toimintaan. Oikeusasiamies totesi päätöksessään, että pelastusjohtaja on tehtävällä ulkopuolinen, mikä tulee huomioida arvioidessa hänen tietojensaantioikeuttaan ja läsnäoloa potilastilanteissa. Tilanne voi olla toinen, jos pelastusjohtaja koulutuksensa mukaisesti työskentelee ensihoitoyksikössä vahvuuteen kuuluvana terveydenhuollon ammattihenkilönä. 

Päätöksessään oikeusasiamies esitti, että Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee potilaan itsemääräämisoikeuden, yksityisyydensuojan ja henkilötietojen suojan toteuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutokset opetustilanteissa noudatettavista menettelytavoista. Niissä tulee ottaa huomioon ensihoitotilanteisiin liittyvät erityispiirteet. Oikeusasiamies pyysi STM:ää ilmoittamaan kesäkuun alkuun (2024) mennessä, mihin toimiin se on ryhtynyt.

”Käytännön vaikeudet eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä perusoikeuksien rajoitusperuste.”

EOA totesi ratkaisussaan myös, että tarkemman lainsäädännön puuttuessa potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa EOA:n mukaan ensihoitotilanteissakin sitä, että jos potilaan tila huomioiden on mahdollista, häntä on informoitava opiskelijan läsnäolosta. Jos potilas kieltää opiskelijan läsnäolon tai osallistumisen hoitoonsa, on pyrittävä löytämään mahdollisuuksien mukaan keino järjestää tilanne niin, että opiskelija ei ole läsnä tai ei ainakaan aktiivisesti osallistu potilaan hoitoon. Käytännön järjestelyihin liittyvät vaikeudet eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä perusoikeuksien rajoitusperuste.

STM on ottanut asian selvittelyynsä.
”Oikeusasiamiehen ratkaisu on ministeriössä käsittelyssä. Siihen sisältyy useamman osaston vastuulla olevia asioita. Ja oletan omaan aiempaan ensihoidon työkokemukseeni perustuen, että oikeusasiamiehen edellä korostaman tavan mukaisesti on jo pyritty tekemään ensihoidon kentällä ”, STM:n valmiusyksikön lääkintöneuvos Lasse Ilkka kertoo.  

Jotkut työnantajat ovat kerranneet ja ohjeistaneet uudelleen opiskelijakäytäntöjään oikeusasiamiehen ratkaisun jälkeen. Eräässä ohjeistuksessa ensihoitohenkilöstöä kehotetaan aina pyytämään potilaalta luvan opiskelija läsnäololle. Mikäli lupaa ei saada, tulee opiskelijan astua poistua hoitotilanteesta esimerkiksi ambulanssiin.

Teksti ja kuva Marko Partanen

Lue lisää