Pelastustoiminta 16.6.2020

Helsingin uhkasakkovalitus kaatui hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden mielestä toimintavalmiuspuutteet pitää laittaa kuntoon Helsingissä.

Hallinto-oikeuden mielestä toimintavalmiuspuutteet pitää laittaa kuntoon Helsingissä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston vaatimasta uhkasakosta Helsingin pelastuslaitoksen palvelutason puutteista. Valvovan viranomaisen mielestä Helsingissä ei toteutettu toimintavalmiuden suunnitteluohjetta.

Hallinto-oikeus kohtuullisti uhkasakon ja pidensi määräaikaa kahdella vuodella. Vaadittu 20 miljoonaa euroa muutettiin neljäksi miljoonaksi euroksi siten, että uhkasakko tulisi maksetuksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Hallinto-oikeus määritteli uhkasakon suuruuden pelastuslaitoksen, eikä koko kaupungin talouden mukaan.

”Harmittaa, että hävittiin, mutta tästä on päästävä nyt eteenpäin”, sanoo pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

”Jatkamme aloittamaamme suunnitelmaamme siitä, että palvelutasoa saadaan siltä osin parannettu, kun toimintavalmiudessa on osoitettu olevan puutteita.”

Komentaja korostaa myös hyvän yhteistyön merkitystä valvovan viranomaisen kanssa. Keskustelua käydään jatkuvasti, jotta toimenpiteillä olisi myös valvovan viranomaisen tuki.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen johtaja Tommi Laurinen on tyytyväinen ratkaisuun.

”Se on tarkoituksenmukainen ja antaa valvovalle viranomaiselle työkalun työhönsä jatkossakin.”

Tärkeimpänä Laurinen pitää sitä, että Helsingissä on jo aloitettu toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ja yhteistyö laitoksen kanssa toimii nyt hyvin.

Pelastustoiminta ei lain mukaan ole onnettomuuksien ehkäisytyötä

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että pelastuslaitoksen tulee suunnitella ja toteuttaa alueellaan pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Päätöksessä todetaan myös, että pelastustoiminnalla tarkoitetaan pelastuslaissa kiireellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että pelastuslain tarkoittama pelastustoiminta ei lain sisältämän määritelmän mukaan käsitä onnettomuuksia yleisesti ehkäisevää toimintaa, eikä sitä voida valittajan esittämin tavoin ottaa huomioon pelastustoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä arvioitaessa.

Hallinto-oikeuden mielestä on riidatonta, että Helsingin alueen pelastustoimen alueella on ollut pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen puutteita. Puutteita on ollut jo useiden vuosien ajan. Hallinto-oikeus pitää puutteita myös huomattavina.

Hallinto-oikeuden mielestä pelastustoiminnan palvelutaso tulee korjata siten, että ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajalle asetettu riskiruutukohtainen vähimmäistavoite 50 prosenttia toteutuu kaikissa riskiluokan I riskiruuduissa. Siksi uhkasakon määräämiselle on ollut lainmukaiset perusteet.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää