Pelastustoiminta 28.8.2020

SPEK huolestunut ikääntyneiden asumisturvallisuudesta STM:n ehdottamassa uudessa mallissa

Antinkodissa Helsingissä kuvaus Paloturvallisuustekniikkaa käsittelevään juttuun Pelastustiedossa 4–5/2020. Kuva: Kimmo Kaisto

Antinkodissa Helsingissä kuvaus Paloturvallisuustekniikkaa käsittelevään juttuun Pelastustiedossa 4–5/2020. Kuva: Kimmo Kaisto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on huolestunut iäkkäiden asumisturvallisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemassa lakimuutoksessa. Valmistelussa olevassa luonnoksessa esitetään yhtenä toimenpidevaihtoehtona tavallisen palveluasumisen poistamista tai sen sisällön muuttamista.

Tavallisen palveluasumisen muodon muuttuessa tai poistuessa asiakas voisi etsiä jatkossa asumispaikkansa itse, kunnan tarvittaessa avustaessa etsinnässä. Lakiluonnoksessa ei kuitenkaan oteta kantaa asumiseen soveltuvan asunnon palvelu- ja turvallisuustasoihin.

SPEK pelkää, että tämä mahdollistaisi sen, että asiakkaalle voidaan osoittaa tai hyväksyä asunto, joka ei ole paloturvallisuudeltaan riittävä. Asunnoilta ei tällöin välttämättä edellytettäisi palvelutaloja koskevia turvallisuusmääräyksiä, kuten poistumisturvallisuusselvitystä. Asunnon sammutuslaitteisto saattaisi myös olla heikompitasoinen verrattuna varsinaisiin palvelutaloihin.

”Toimintakyvyltään rajoittuneille osoitetaan jo nyt heille soveltumattomia asuntoja eli tavallisia vuokra-asuntoja, joissa asukkaiden turvallisuutta ei ole varmistettu kunnolla. Puhumme aika laajasta ilmiöstä, ja STM:n ehdotus todennäköisesti lisää löyhempiä tulkintoja vaaditusta turvallisuustasosta”, kertoo SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta järjestön tiedotteessa.

Ikääntyneillä on usein alentunut toimintakyky, minkä takia heidän kykynsä pelastautua tulipalotilanteessa on muuta väestöä heikompi. Alentunut toimintakyky ja myös muistisairaudet kohottavat paloriskiä sekä heikentävät poistumisturvallisuutta.

SPEK on huolestunut kehityksestä, jossa asumisen kustannuksia katsotaan pohtimatta niiden aiheuttamia turvallisuusriskejä.
”Suomessa on viime vuosina saatu palokuolemien määrää vähennettyä merkittävästi. Realismia on säästäminen sieltä, missä se suinkin on mahdollista, mutta nyt ehdotettu muutos voi synnyttää säästöjä ihmishenkien kustannuksella.”

SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala ymmärtää muutoshankkeen takana mahdollisesti olevia kustannussyitä yhteiskunnan varautuessa ikärakenteen muutokseen ja myös asiakkaiden halun jatkaa kotona asumista.
”Asumisen monimuotoisuus ja asiakkaan valinnanvapaus ovat sinällään hyviä asioita, mutta ei silloin, jos se johtaa paloturvallisuuden kannalta heikkoihin asumispaikkoihin”, kertoo Ojala.

Ikääntyneissä on terveydentilaltaan monentasoisia asiakkaita. Osalla kotona asumisen edellytykset ovat paremmat kuin toisilla. Terveydentila voi kuitenkin muuttua nopeaan tahtiin. Tämän vuoksi asiakkaan tilan aktiivinen seuranta olisi tärkeää – ja reagointi muutoksiin pitäisi olla nopeaa.
”Muutos asumismuotoon pitäisi tehdä jo ennen kuin vähältä piti -tilanteita syntyy”, Ojala kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa iäkkäiden henkilöiden palveluja suosituksilla ja lainsäädännön muutoksilla. Molemmat olivat kesän aikana lausuntokierroksella. SPEK oli yksi lakiuudistushanketta kommentoinut taho.

Palveluasumiseen kuuluvat hoiva-, ateria ja hoitopalvelut

Kuntaliiton määritelmän mukaan palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja.

Palveluasuminen on avohoitoa. Asukas maksaa palveluasunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista peritään asiakasmaksuja.

Teksti: Petri Vanhanen. Lähde: SPEK. Kuva: Kimmo Kaisto/Pelastustiedon arkisto