Tutkimus ja viestintä 14.1.2022

Hyvä kysymys: miksi pelastusalan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tutkimukset eivät ole saaneet rahoitusta?

"Tutkimustyön avulla on mahdollista osaltaan edistää tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin toteutumista pelastusalalla", sanoo rahaston pääsihteeri Johanna Herrala.

Palosuojelurahastolta avustusta hakeneet yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät hankkeet eivät ole saaneet rahoitusta viime vuosina.

Esimerkiksi vuoden 2021 Suomen Palopäällystöliiton hanke Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön työkalupakki pelastusalalle, vuoden 2019 Pelastusopiston hanke Pelastustoimen henkilöstön työssään kohtaama seksuaalinen häirintä sekä vuoden 2018 Suomen Palopäällystöliiton Pelastustoimen naisverkoston mentorointi -hanke jäivät ilman rahoitusta.

Miksi näin, Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala?

”Kaikkia rahastoon saapuneita hankehakemuksia ei ole mahdollista avustaa. Esimerkiksi vuosina 2020-2021 rahastoon saapui yhteensä 92 tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustushakemusta. Näistä avustus myönnettiin 53 hankkeeseen. Myönnetyn avustuksen kokonaismäärä oli noin 6,5 miljoonaa euroa.”

”Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2021 hankeen osalta tutkitun asian edistämistä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmän toiminta oli kuitenkin vielä hakuvaiheessa kesken, eikä myöskään pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma ollut valmistunut. Pelastusopiston vuoden 2019 hankehakemusta pidettiin aiheeltaan ajankohtaisena ja tärkeänä. Tutkimuksen arkaluonteisuuden vuoksi esimerkiksi kyselyn toteuttamiseen liittyneet eettiset pohdinnat ja kysymykset tietosuojasta jäivät vielä osin avoimeksi. Aineiston käsittely nähtiin mahdolliseksi toteuttaa myös toisaalla, esimerkiksi Työterveyslaitoksessa. Kohderyhmän mahdollista laajentamista koko pelastustoimen henkilöstöön pidettiin myös esillä. Suomen Palopäällystöliiton Pelastustoimen naisverkoston mentorointihankkeen tutkimussuunnitelmaa arvioitiin vielä osin keskeneräiseksi.”

”Palosuojelurahasto rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen tähtäävää toimintaa erityisesti niiltä osin, kun se jää muiden rahoituskanavien ulkopuolelle.  Hakijan onkin hyvä ensin selvittää myös muiden avustusten saantimahdollisuus. Esimerkiksi Työsuojelurahasto rahoittaa työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.”

Kuinka tärkeänä Palosuojelurahasto näkee pelastustoimen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa selvittävän ja edistävän tutkimustyön?

”Palosuojelurahasto pitää yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää tutkimustyötä tärkeänä. Tutkimustyön avulla on mahdollista osaltaan edistää tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin toteutumista pelastusalalla.”

”Rahasto on monin eri tavoin tukenut myös muun muassa hankkeita, joilla laaja-alaisesti tuetaan eri väestöryhmien paloturvallisuutta. Tällaisia hankkeita ovat olleet esimerkiksi seuraavat: Paloturvallisuuteen liittyvien symbolien selkoviitotut käännökset selityksineen (Kuurojen liitto), Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus (Turun yliopisto). Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli KAT3 (Etelä-Karjalan pelastuslaitos), EVAC‐mittari ‐ RAI‐arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin (Pirkanmaan pelastuslaitos).”

Millä perusteilla eri hankkeita yleensä rahoitetaan?

”Rahasto tukee tulipalojen ehkäisyyn sekä pelastustoiminnan edistämiseen liittyviä moninaisia hankkeita noin 11 miljoonalla eurolla vuodessa. Tästä summasta tutkimus- ja kehittämistoimintaan myönnetään vuosittain noin 3,4 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voidaan myöntää avustusta painotetun haun ja yleishaun kautta, lisäksi avustusta voidaan myöntää myös apurahaan sekä stipendiin.”

”Asiantuntijaraati sekä rahaston hallitus arvioi saapuneet hakemukset muun muassa hyödynnettävyyden ja sovellettavuuden, yhteistyön laaja-alaisuuden, saatavien tulosten tärkeyden, hankkeen valtakunnallisuuden, hankkeen uutuusarvon sekä avustuksen tarpeen näkökulmasta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. Arvioinnossa tarkastellaan myös hankkeen osuvuutta pelastustoimen kansallisiin sekä strategisiin tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu kaksiportaisesti. Asiantuntijaraadin käsittelyn jälkeen rahaston hallitus tekee avustuspäätökset. Lisäksi sihteeristö käy hankehakemukset osaltaan läpi.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Pixabay

Lue lisää