Tutkimus ja viestintä 10.7.2015

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskille malli

Navetta paloi Rantasalmella vuonna 2014.

Navetta paloi Rantasalmella vuonna 2014.

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointiin on kehitetty malli, jota pelastuslaitokset voivat käyttää riskinarviointityökaluna. Malli tuottaa rakennuskohtaisia riskilukuja, jotka perustuvat saman rakennustyypin samaa kokoluokkaa olevien rakennusten palotilastoihin.

Mallissa yhdistetään rakennuskohtainen syttymistaajuus ja vahingon odotusarvo. Kussakin rakennustyypissä vahingon odotusarvo saadaan mallista, joka ennustaa tämänkaltaisten rakennusten keskimääräistä tuhoutumisastetta kerrosalan perusteella.

Näiden yhden muuttujan vahinkomallien todettiin ennustavan omaisuusvahinkoja riittävällä tarkkuudella. Riskiarviot esitetään karttamuodossa tavoitteena tukea pelastuslaitoksia oman alueensa omaisuusvahinkoriskien tunnistamisessa ja palveluiden mitoittamisessa riskejä vastaaviksi.

Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa -tutkimushankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja tarkastella onnettomuuksien seurauksia selittäviä tekijöitä ja luoda menettelyjä, joiden avulla onnettomuuksien todennäköiset seuraukset voidaan huomioida pelastustoimen riskianalyysissä.

Hankkeessa kehitettiin käytännön työvälineiksi mallit, joilla voidaan arvioida omaisuusvahinkoriskiä rakennuspaloissa, henkilövahinkoriskiä asuin­rakennuspaloissa ja henkilövahinko-onnettomuusriskiä maanteillä. Tulosten havainnollistamiseksi riskiarviot esitetään karttamuodossa ja karttaruudut luokitellaan vahinkoriskiluvun perusteella, jotta suuren vahinkoriskin alueet voidaan tunnistaa ja tuoda esiin. Tässä artikkelissa esitellään malli rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin arviointiin.

Tekijät: Antti Paajanen ja Tuula Hakkarainen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kati Tillander

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Lue koko artikkeli Palontorjuntatekniikka-lehdestä, joka ilmestyy 26. elokuuta Pelastustieto-lehden yhteydessä!

Palotutkimuksen päivät 2015 järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 24.–25.8.2015. Päiville voit ilmoittautua SPEKin sivuilla.

Lue lisää