Tutkimus ja viestintä 21.7.2015

Tulevaisuuden tietotekniikka operatiivisessa toiminnassa

Työaseman näyttöjen ja oheislaitteiden sijoittelu.

Työaseman näyttöjen ja oheislaitteiden sijoittelu.

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämispalveluiden toteuttaman ja Palosuojelurahaston pääasiallisesti rahoittaman VOTI (Vakioitu Operatiivinen TyöasemaInfrastruktuuri) -hankkeen tavoitteena oli määritellä vakioitu työasemakonsepti pelastustoimen käyttöön.

VOTI hankkeeseen hyvin läheisesti liittyneen TUPO (Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka) -hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä pelastustoiminnan tulevaisuuden tietojärjestelmien käyttöön tarvittavan toimintaympäristön rakentamiseen. Olennaisena osana näiden ympäristöjen rakentamista ovat tietojärjestelmien asettamien tietoturvavaatimusten tyydyttäminen.

Pelastuslaitoksilta kerättiin tietoa nykyään käytössä olevista laitteista ja toimintaympäristöstä sekä vaatimuksia ja toiveita tulevaisuuden ominaisuuksista. Näiden saatujen tietojen pohjalta lähdettiin rakentamaan kokonaisuutta joka tarjoaa pelastustoimelle operatiivisen työaseman, tietoliikenteen, tietoturvan ja tämän konseptin päällä käytettävät pelastustoimea tukevat ohjelmat sekä tätä kokonaisuutta tukevan palvelinympäristön.

VOTI- ja TUPO -hankkeet ovat lähtökohdiltaan tähdänneet toimiin, joilla edellä kuvattua yhtenäisyyttä voidaan tuoda pelastustoimeen. Hankkeiden tavoitteena on ollut kehittää koko maan pelastustoimen ICT -työtä tukevaa materiaalia, tutkittua tietoa, parhaita käytänteitä ja konkreettisia ympäristöjä. Hankkeiden perustavoite on ollut mahdollistaa pelastustoimen menestyminen tulevaisuuden yhtenevässä turvallisuusviranomaisten toimintaympäristössä.  

VOTI-hankkeen tavoite oli luoda yhtenäinen, vakioitu operatiivisen toiminnan tietojenkäsittely-ympäristö joka on tuotettu pelastustoimen tarpeita vastaamaan. TUPO-hankkeen tavoite oli tuottaa tarvittavat tietoturvaan liittyvät määrittelyt ja toimintatavat työasemavakiointiin ja pelastustoimen operatiiviseen toimintaan laajemminkin. Tässä julkaisussa tiivistetysti esitellään lähinnä VOTI-hankkeen tuloksia. 

VOTI -hankkeen pilotti arvioitiin selkeästi onnistuneeksi ja se täytti käyttäjien tarpeet hyvin. Työtä konseptin rakentamisessa jäin luonnollisesti hankkeen jälkeen runsaasti tehtäväksi, pääosin hankkeesta riippumattomista syistä. Nykyisestä pilotista saatavat kokemukset antavat suuntaa jatkokehitykselle ja mahdollisuuksia tunnistaa sellaisia tarpeita, joita hankkeen aikana ei tullut esiin.

Olennaista pelastustoimen operatiivisessa työasemainfrastruktuurissa on saada aikaan sellainen konsepti jota koko suomen pelastustoimi voi käyttää, sen sijaan että tätä samaa työtä tehtäisiin jokaisella laitoksella erikseen. Tällä tavoin voidaan saavuttaa todellisia kustannussäästöjä ja helpottaa työntekijöiden päivittäisiä työtehtäviä. Yhtenäiset menettelyt ja ympäristöt myös helpottavat yhteistoimintaa ja henkilöstön liikkuvuutta.

Työasemakonseptin kehittäminen ei kuitenkaan riitä pitkällä aikavälillä, vaan ympäristöt vaativat myös ylläpitoa, eikä tätä työtä voi juurikaan rakentaa hanketoiminnan varaan.

Pelastustoimen tietoturvakysymysten ratkaiseminen akutisoituu lähivuosina uusien, viranomaisten yhteisten tietojärjestelmien tullessa käyttöön. Näiden tietojärjestelmien myötä pelastustoimeen kohdistuu uusia tietoturvavaatimuksia, joita ei ole aiemmin ollut. VOTI -hankkeen vakioitu ympäristö lähdettiin heti hankkeen alusta rakentamaan siten, että se voi toimia muiden viranomaisten kanssa yhteensopivana alustana pelastustoimen operatiivisessa toiminnassa.

Tekijä: Marko Hassinen

Pelastusopisto

Lue koko artikkeli Palontorjuntatekniikka-lehdestä, joka ilmestyy 26. elokuuta Pelastustieto-lehden yhteydessä!

Palotutkimuksen päivät 2015 järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 24.–25.8.2015. Päiville voit ilmoittautua SPEKin sivuilla.

Lue lisää