Pelastustoimi 15.6.2020

Uuden järjestämislain myötä valtion ohjaus tehostuisi pelastustoimessa

Pelastuslakia uudistetaan. Esiselvitys lähti lausunnolle.

Pelastuslakia uudistetaan. Esiselvitys lähti lausunnolle.

Pelastustoimen järjestämislaki lähti maanantaina lausuntokierrokselle yhdessä sote-uudistusta koskevien lakiehdotusten kanssa. Järjestämislaissa säädettäisiin muun muassa pelastustoimen järjestämisestä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka korostaa, että pelastustoimen kehittäminen lähtee toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Hän nostaa uudistuksessa keskeisiksi asioiksi onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaisuuden ja valtakunnallisen vaikuttavuuden.

”Meidän on myös pystyttävä varmistamaan palvelut niin harvaan asutuilla alueilla kuin kasvavissa keskuksissa, jotta saadaan ylläpidettyä riittävä pelastustoimen valmius.”

Valtakunnallisen tehokkuuden tarpeeseen vaikuttavat myös monet tekijät, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos.

”Uudistuksen avulla voimme olla valtakunnallisesti tehokkaampia ja pystymme toimimaan erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi mittavat metsäpalot voivat vaatia keskittämään voimaamme. Meillä pitää olla myös kykyä antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.”

Lähipalvelun säilyttävä

Esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

”Meillä on jo pitkä kokemus alueellisessa järjestelmässä toimimisessa, joten osaamme sen. Tärkeää on ,että pelastustoimi on jatkossa myös paikallinen lähipalvelu”, Kimmo Kohvakka painottaa.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa.

Valtioneuvosto vahvistaisi pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi.

”Tällainen ikään kuin valtakunnallinen palvelutasopäätös olisi meille hyvä selkänoja voimavarojen saamiseksi valtakunnallisesti”, Kohvakka sanoo.

Valtioneuvosto voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi. Sellaisia voisivat pelastusylijohtajan mielestä olla johto- ja tilannekeskukset, säteily ja kemikaalitilanteisiin tarvittavat materiaalit, poikkeusoloihin varautuminen tai väestönsuojelujärjestelyihin liittyvät tehtävät.

Sisäministeriö ohjaisi sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä. Sote-maakuntien ja sisäministeriön välillä käytäisiin vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut. Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustettaisiin pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuisivat sote-maakuntien ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä sote-maakunnat.

Aluehallintovirastot valvoisivat pelastustoimea ja sen palvelutasoa, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.

Henkilöstö, kalusto ja paloasemien vuokrasopimukset sote-maakunnille

Koska pelastustoimi siirtyisi kunnilta sote-maakunnille, tulisi pelastustoimen rahoitus jatkossa valtion budjetista. Pelastustoimen rahoitus määräytyisi asukasmäärän, asukastiheyden ja riskikertoimen mukaan.

Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyisi nykyisin ehdoin sote-maakuntien palvelukseen. Samoin pelastustoimen kalusto siirtyisi sote-maakuntien omistukseen.

Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäisivät niiden omistukseen ja paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin sote-maakunnille. Nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirtyisi sote-maakunnille.

Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin kunnilta sote-maakunnille.

Pelastustoimen järjestämislakiluonnos noudattaa sote-uudistuksessa tehtyjä linjauksia. Luonnokset sote-maakuntalaiksi, sote-järjestämislaiksi, sote-maakuntien rahoituslaiksi ja voimaanpanolaiksi ovat lausuntokierroksella samaan aikaan, ja niihin lausuntojen perusteella mahdollisesti tehtävät muutokset voivat vaikuttaa myös pelastustoimen järjestämislakiesitykseen.

Lausuntoja voi antaa 25. syyskuuta 2020 asti.

”Nyt on tärkeää, että pelastusalalla tutustutaan koko laajaan lakikokonaisuuteen ja annetaan siitä palautetta. Tällä luodataan pelastustoimen tulevaisuutta useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin”, Kimmo Kohvakka korostaa.

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi:ssä

Lakiluonnos soteuudistus.fi-sivuilla

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää