Tutkimus ja viestintä 8.11.2019

Pelastustoimi siirtymässä yhä vahvemmin tiedolla johtamiseen

Jalostuspalveluiden yhtenäinen malli (kuva 2).

Jalostuspalveluiden yhtenäinen malli (kuva 2).

Tämän YAMK-opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perusteltu ehdotus siitä, miten pelastustoimen valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulisi järjestää. Tavoitteena on, että tässä työssä kuvatun tiedon avulla päättäjät voisivat järjestää pelastustoimen valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut optimoidulla tavalla. Pelastustoimen raportointi- ja tilastoanalysoinnin tietotekniset tarpeet ratkaistaan sisäministeriön pelastusosaston RTA-hankkeessa ja tietotekniset asiat on rajattu tämän työn ulkopuolelle.

Pelastustoimi on siirtymässä yhä vahvemmin tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisessa käytetyn tiedon ytimen pitäisi olla siinä tiedossa, joka kertoo mitä vaikutuksia päätöksillä on. Tiedolla johtamisen vastakohta on intuitiolla tai tunteella johtaminen. Jotta tiedolla voisi johtaa, oikeaa tietoa tulee olla oikea-aikaisesti saatavilla. Siten tarvitaan tiedon johtamista. Tiedon johtaminen jakaantuu tietohallintoon ja tiedon jalostamiseen (PDF-liitteen kuva 1).

Tietojen jalostuspalveluihin sisältyvät tiedon jalostamisen lisäksi siihen liittyvät tietolähteiden hallinta, raporttien sisällön hallinta sekä tiedon käyttäjien koulutus ja neuvonta. Tietojen jalostamispalveluilla tuetaan päätöksentekoa, opetusta, tutkimusta, mediaa sekä muita tietotarpeita. Tietohallinto taas on organisaatiossa olevan informaation hallintaa. Se ei sisällä tiedon jalostuspalveluita. (Kuva 1)

Pääasiallisin tiedon keräämistapa tässä työssä on ollut työn tekijän oman kokemuksen hyödyntäminen. Tulevien toimintojen varsinaisten asiakkaiden, eli tietojen käyttäjien, odotukset ja toiveet on kerätty osana Vimanan ja sisäministeriön pelastusosaston RTA-yhteishanketta. Suunnittelussa on saatu ohjausta ja neuvoja sisäministeriön pelastusosaston ja Pelastusopiston yhteispalaverissa. Ohjausta ja neuvoja on saatu myös Valvontasovellus-suunnitteluprojektin ohjausryhmältä.

Kaksi järjestämistapaa

Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden järjestelyiksi tunnistettiin kaksi vaihtoehtoista järjestämistapaa. Yhteisessä mallissa valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut saavat riittävät resurssit jalostuspalveluiden tuottamiseksi. Resurssitarpeet ovat yhteensä 5,5 HTV. Hajautetussa mallissa siirretään loppukäyttäjien tehtäväksi kaikki ne toiminnot, jotka voidaan siirtää. Hajautetussa mallissa valtakunnallisten jalostuspalveluiden resurssitarve on 4,5 HTV ja muiden organisaatioiden tulee varautua 1,8 HTV:a työpanokseen. (liitteen kuvat 2 ja 3)

Tietojen jalostuspalveluiden toteuttajaorganisaatio voi olla joko Pelastusopisto tai sisäministeriön pelastusosasto. Pelastusopiston toteuttamana palveluissa saavutetaan synergiahyötyä koulutukseen, tutkimukseen sekä toimenpiderekisterin ylläpitoon. Pelastusopistolla on valmiiksi osaamista ja kokemusta tietojen jalostamisesta. Sisäministeriön pelastusosaston toteuttamissa palveluissa saavutetaan luontevammat yhteydet valtakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä paremmat rekrytointimahdollisuudet. (liitteen kuva 4)

Tämä työn toteuttamisessa auttoi merkittävästi Palosuojelun edistämissäätiön myöntämä apuraha. Valmis työ löytyy osoitteesta http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019110520651

Johannes Ketola
Savonia, Pelastusopisto

Lue lisää