SYSTOLE 11.12.2023

Voiko ylityöksi venyvästä keikasta kieltäytyä?

Virve soi varttia ennen, kun pitäisi päästä kotiin. Lapsi pitäisi viedä lääkäriin. Ylitöihin ei kuulemma voi pakottaa.

Ylityö vaatii aina työntekijän suostumuksen, eikä siihen voi pakottaa. Lainsäätäjä on tehnyt pykälän, joka turvaa työntekijälle oikeuden kieltäytyä ylityöstä. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen kuin äkkiä luulee. ”Tässä tulee esiin jännä aspekti”, Aluehallintoviraston (AVI) laakimies Aki Eriksson luonnehtii.
Jos toimessa oleva työntekijä kieltäytyy ylitöistä, ei häntä voi sillä perusteella irtisanoa. Virassa olevan työntekijän kohdalla pakottavasta ylityöstä kieltäytyminen on haastavammin selvitettävä asia ja siinä liikutaan jossain määrin harmaalla alueella. ”Tilannehan voi olla, että virassa oleva työntekijä kieltäytyy pakottavista ylitöistä, minkä jälkeen työnantaja irtisanoisi hänet työstä kieltäytymiseen vedoten.” Eriksson sanookin, että viranhaltijan osalta ylitöistä kieltäytyminen vaatisi ennakkotapauksen, jossa tuomioistuin arvioisi tilanteen.

Monet lait vaikuttavat

Vanhan työaikalain aikaan työneuvosto antoi ”ylityön suostumus ensihoitotyössä” -lausunnon (1474/2018). Siinä todettiin lakiin vedoten, että ylityötä saadaan teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työaikalain lisäksi Suomessa on kuitenkin muutakin lainsäädäntöä, joka vaikuttaa työn tekemiseen kuin työaikalaki.
Työneuvosto totesi lain kirjaimen lisäksi seuraavaa: “Työoikeudellisten säännösten ohella ensihoitotyöhön voivat vaikuttaa ammattieettiset vaatimukset, joista saattaa johtua velvoite työn suorittamiseen tai sen jatkamiseen. Mainittujen vaatimusten tulkinta ei kuitenkaan kuulu työneuvoston toimivaltaan. Lähtökohtana kuitenkin on, että työnantaja suunnittelee työt ilman tarvetta ylityöhön.”

Hanskat eivät saa pudota

Työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja on ollut laatimassa työneuvoston antamaa lausuntoa ylitöistä. Lähtökohtana lausunnossa oli se, että hanskoja ei voida pudottaa maahan, jos tehtävä on kesken. Kyseeseen tullevat myös lojaliteettivelvoite ja eettinen näkökulma. Asiaa ei voida siis tarkastella pelkästään työaikalain kannalta.” Paanetojan mukaan ylityöstä kieltäytymiseen ei kuitenkaan voi antaa yleistä kantaa, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. “On mietittävä, mihin se tilanne mahdollisesti johtaisi, jos työpaikalla sanottaisiin, että tehtävälle ei lähdetä ja ennen kaikkea, jos kesken olevan tehtävän hoitaminen jätettäisiin kesken. Miten käy potilasturvallisuuden?” Paanetoja kysyy. Asiasta ei vielä ole ennakkotapausta.
Paanetoja korostaa, että työnantajan tulee suunnitella työt lähtökohtaisesti siten, ettei tarvetta ylityöhön ole. Asia tuli esiin jo työneuvoston lausunnossa.

Ihmistä tulee auttaa

Suomen pelastusalan ammattilaisten (SPAL) järjestön johtaja Kim Nikula erottelisi ensin sen, onko kyseessä viranhaltija vai työsuhteessa oleva. Työsuhteinen työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. ”Ymmärrän toki, että ihmisillä voi olla menoa, vaikkapa lastenhoitoa, joka rajoittaa ylityön tekemisen. Tämä jää työsuhteessa olevan työntekijän harkinnan varaan.”
SPAL:n suositus on, että kiireelliset tehtävät hoidetaan. Nikulan mukaan pelastusalan- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on korkea ammattietiikka, kyllä ihmistä autetaan, jos hänen tilansa vaatii kiireellistä hoitoa.

Päällekkäisistä vuoronvaihdoista ehkä apua

Tehyn lakimies Ilkka Wennberg luonnehtii asiaa monipiippuiseksi kysymykseksi. Työoikeuden näkökulmasta asia on selkeä: Työnantaja ei voi velvoittaa ylitöihin, vaan ylityö vaatii aina työntekijän suostumuksen. Ammattihenkilölainsäädäntö taas velvoittaa, että terveydenhuollon henkilöstön tulee antaa kiireellistä hoitoa potilaalle. ”Tiedän kyllä, että kovinkaan moni ensihoitaja ei kieltäydy A- tai B-tehtävältä. Ristiriitaista tilannetta voitaisiin helpottaa työnantajan puolelta esimerkiksi päällekkäisillä vuoronvaihdoilla. Tuleva vuoro voisi aloittaa, ennen kuin vanhalla työvuorolla loppuu työaika. Tähän toki ei ole olemassa yksioikoista ratkaisua”, Wennberg harmittelee.

Ei voi joustaa jatkuvasti

“Ensihoitajien ammatillista toimintaa valvovan Valviran kompetenssiin ei kuulu työaikalain normien tulkinta. Näin ollen vähän pahoin pelkään, että tositilanteessa Valvira ei antaisi painoarvoa sille, että työntekijällä olisi työaikalain nojalla ollut oikeus kieltäytyä ylitöistä, jos tilanteessa on välitön hengen ja terveyden menettämisen vaara. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä kiireettömiltä tehtäviltä, jos työ menee ylityöksi”, Tehyn lakimies Juho Kasanen sanoo. Hän ehdottaa tilanteiden helpottamiseksi sitä, että vuorot vaihdettaisiin lennosta tien päällä.
”Pohjimmillaan tämä on resurssikysymys. Tilannetta ei voida ratkaista työntekijöiden pohjattomalla joustamisella. Tätä kysymystä ei voida sysätä vain ensihoitajien niskaan pelkästään etiikan perusteella”, Kasanen sanoo. Hänen mukaansa asia pitäisi huomioida myös valtakunnallisesti työnantajien tasolla. ”Sillä pitää olla jonkinlaista painoarvoa, että työntekijät tietävät milloin heidän työvuoronsa päättyy. Ihan yleisellä elämänkokemuksella tiedetään, että ihmisten pitää esimerkiksi hakea lapsia päiväkodista. Ei voi olla niin, että yksi tietty ammattiryhmä vain joustaa ja joustaa”, Kasanen sanoo.

Teksti ja kuva Dimitri Lisitsyn

Juttu liittyy vuonna 2021 tehtyyn ”Ensihoidon työaikakyselyyn”.

Lue lisää aiheesta:
Työaikakysely kertoi myös kentän tilanteen
Työaikakysely: Työaika on mielekkyyttä ja jaksamista
Työaikakysely: Työaika on ikuinen kiistakapula
Onko aktiivityöaika 50% vai enemmän
Vääntöä viikkotunneista

Lue lisää