Pelastuslaitokset 22.3.2015

Sisältö edellä yhteistyö kärjessä

Palopäällystöpäivillä Tampereella puhuttiin pelastustoimen tulevaisuudesta.

Palopäällystöpäivillä Tampereella puhuttiin pelastustoimen tulevaisuudesta.

 Lähestyvät eduskuntavaalit sähköistävät myös pelastustoimen eri tapahtumien antia.

Suomen Palomiesliiton järjestämässä Turvallinen Suomi –seminaarissa keskusteltiin pelastustoimen tulevaisuudesta ja muun muassa Etelä-Savon pelastusjohtaja Seppo Lokka kiteytti alan tulevaisuuden menestystekijöiksi kumppanuuden ja yhteistyön. Myös tuottavuuden nousua ja henkilöresurssien tehokkaampaa käyttöä korostettiin.

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen hahmotteli alan tulevaisuutta muun muassa kansanedustajien julkaiseman sisäisen turvallisuuden raportin näkökulmasta.

”Kansanedustajat toivat esille pelastustoimen valtakunnallisesti yhdenmukaisen ohjauksen ja kehittämisen. Kuka oikeasti johtaa pelastuslaitoksia valtakunnallisesti? Kunnanjohtajat tai poliittiset luottamushenkilöt eivät ole sellaisia. Johtaako pelastuslaitoksia valtakunnallisesti pelastusjohtajien rekisteröimätön yhdistys”, ylijohtaja kysyi.

Kansanedustajien paneelissa keskusteltiin pelastustoimen tulevaisuudesta varsin ympäripyöreästi. Paneeliin osallistuneet työryhmän puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) ja varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) korostivat työryhmän aikaansaannoksen poliittista yksimielisyyttä ja sitä, että vaalien jälkeen vallassa olevat pitää laittaa tilille ja vastuuseen, jos tätä ei aleta toteuttaa.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) epäili, ovatko nykyisten päähallituspuolueiden keskeiset toimijat tämän takana, sillä hallituksessa on jo tehty sisäistä turvallisuuttakin koskevat kehyssäästöpäätökset.

Itsenäisesti yhteistyöhalukkaana

Suomen Palopäällystöliiton järjestämillä Palopäällystöpäivillä tarkasteltiin pelastustoimen kytkentää kokonaisturvallisuuteen ja yhteistyötä muiden viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. Yhteiskunnan monimutkaistuneet ja lisääntyneet turvallisuusuhkat vaikuttavat myös pelastustoimeen ja sen varautumis- ja osaamisvaateisiin. Uhkien hallinta edellyttää entistä laajempaa yhteistyötä sekä eri tahojen toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien tuntemista.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg kehotti sisäisen turvallisuuden toimijoita nostamaan omaa profiiliaan. Turvallisuuskeskustelussa ei hänen mielestään pidä jäädä puolustushallinnon jalkoihin.

Kantaa ei suoraan otettu mihinkään työryhmän esittämiin asioihin. Kansanedustajapaneelin osanottajat puolsivat sitä, että seuraavalla vaalikaudella pitää asioita selvittää.

Pelastustoimelle laaditaan parhaillaan uutta strategiaa ja samaan aikaan valmistellaan myös pelastustoimeen liittyviä hallitusohjelmatavoitteita.

Palopäällystö katsoo, että onnettomuuksien ehkäisyn merkitystä tulee korostaa niin kansantaloudellisesta kuin inhimillisyysarvojenkin näkökulmasta, ja myös pelastustoimen operatiivinen valmius tulee säilyttää, sillä kaikesta huolimatta onnettomuuksia sattuu. Erityisen huolissaan ollaan harvaan asuttujen seutujen turvallisuudesta, ja tältä osin nähdään tärkeänä turvata vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytykset.

On arvioitavissa, että pelastustoimen järjestelmää ja rakennetta tullaan tarkastelemaan uuden strategian ja juuri valmistuneen parlamentaarisen mietinnön myötä. Palopäällystö toivoo, että pelastustoimea ja sen tehtäviä ja rakennetta tarkasteltaisiin asiakasnäkökulmasta, eikä niinkään organisaatio- tai rakennelähtöisesti. Paikalliset ja alueelliset erityistarpeet ja riskit tulee ottaa huomioon. Myös ensihoidon nähdään kytkeytyvän kiinteästi pelastustoimeen, ja tällä saavutetaan merkittäviä synergiahyötyjä auttamisketjun tehokkuudessa.

Palopäällystöpäivillä todettiin, että pelastustoimea tulee jatkossakin kehittää itsenäisenä, mutta yhteistyöhalukkaana ja -valmiina toimijana.

 

Jaa artikkeli

Lue lisää