Operatiivinen toiminta 14.1.2019

Vuorotyö ja heikko johtaminen ajavat häke-päivystäjät pois alalta

Alaa vaihtaneista hätäkeskuspäivystäjistä 76 prosenttia ilmoitti lähtönsä syyksi sen, ettei työvorojärjestelyihin voinut vaikuttaa.

Alaa vaihtaneista hätäkeskuspäivystäjistä 76 prosenttia ilmoitti lähtönsä syyksi sen, ettei työvorojärjestelyihin voinut vaikuttaa.

Hätäkeskuspäivystäjät vaihtavat ammattia hankalien työvuorojärjestelyjen ja esimiestyön puutteiden vuoksi.

Pelastusopiston TKI-palvelut selvitti kyselytutkimuksella hätäkeskuspäivystäjävajeen syitä. Tutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2018. Siihen vastasi 195 hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen vuosina 2009 – 2016 valittua henkilöä.

Kyselyllä kartoitettiin hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen hakeutumisen motiiveja, opinnoista valmistumista ja työllistymistä, kokemuksia hätäkeskuspäivystäjän työstä, syitä työstä pois hakeutumiseen sekä pyydettiin arvioimaan hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen sisältöä ja toteutusta.

Työvuorojärjestely ei toimi

Vastaajista 63 prosenttia oli sitä mieltä, ettei heidän toiveitaan huomioida työvuorojärjestelyissä. Alaa vaihtaneista hätäkeskuspäivystäjistä 76 prosenttia ilmoitti lähtönsä syyksi sen, ettei työvuorojärjestelyihin voinut vaikuttaa.

Reilu kaksi kolmasosaa tällä hetkellä hätäkeskuksissa työskentelevistä vastaajista pitää työmäärää työntekijää kohden liian suurena. Noin kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että heidän toiveitaan ei huomioida työvuorojärjestelyissä. Noin 60 prosenttia kokee, ettei voi sovittaa yhteen yksityiselämäänsä ja työtään.

Kolme neljäsosaa niistä päivystäjistä, jotka eivät enää työskentele hätäkeskuspäivystäjänä, ilmoitti lähtönsä syyksi sen, ettei työvuorojärjestelyihin voinut vaikuttaa. Lähes sama määrä kertoi vaihtaneensa työpaikkaa, koska muualla on paremmat työajat. Liian pitkä työvuorot sekä työn epäsäännöllisyys ja kolmivuorotyö vaikuttivat noin kahden kolmasosan lähtöpäätökseen merkittävästi tai jonkin verran.

Ongelmia esimiestyössä

Merkittävä ammatinvaihtoon ja työssä viihtyvyyteen vaikuttava tekijä on myös heikkous esimiestyössä ja johtamisessa. Ainoastaan 15 prosenttia vastaajista katsoi esimiesten ja johdon toimivan työyhteisössään esimerkillisesti ja henkilöstöjohtamisen olevan hyvin organisoitua.

Heikkoudet esimiestyössä ja johtamisessa olivat vaikuttaneet merkittävästi lähes joka toisen päätökseen hakeutua pois hätäkeskuspäivystäjän työstä. Tällä hetkellä hätäkeskuksissa työskentelevistä vain noin kolmannes koki johdon arvostavan heidän työpanostaan. Alle viidennes katsoi esimiesten ja johdon toimivan työyhteisössään esimerkillisesti ja henkilöstöjohtamisen olevan hyvin organisoitua.

Hätäkeskuksissa tällä hetkellä työskentelevistä vastaajista noin 90 prosenttia kokee työnsä olevan ainakin jossain määrin mielenkiintoista ja haastavaa. Kaksi kolmasosaa kokee työnsä olevan yleisesti arvostettua. Suurin osa päivystäjistä myös kertoo viihtyvänsä työyhteisössään, luottavansa työsuhteensa jatkuvuuteen sekä olevansa ylpeä tekemästään työstä.

Lue koko tutkimus täältä.

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää