Onnettomuuksien ehkäisy 10.10.2019

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma sai 160 muutosesitystä – Lausunnoissa nousi esille erityisesti resurssien käyttö

Onnettomuuksien ehkäisyä kodin tarkastuslistan muodossa.

Onnettomuuksien ehkäisyä kodin tarkastuslistan muodossa.

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma sai niin kehuja kuin kritiikkiäkin lausunnoissa, jotka siitä annettiin syyskuun loppuun mennessä. Lausunnon antoi määräaikaan mennessä 50 eri tahoa.

Toimintaohjelmahankkeen johtaja Jari Lepistö kertoo, että lausunnoista oli tunnistettavissa 160 muutosesitystä.

”Varsinaisia muutostarpeita oli huomattavasti vähemmän. Siellä oli hyvin samoihin teemoihin iskeviä kommentteja. Kommentteja tuli laidasta laitaan, aina hehkutuksesta hyvinkin kriittiseen näkökulmaan.”

Lepistön mukaan ohjelmaa pidettiin pääsääntöisesti hyvänä ja tarpeellisena. Hän kertoo, että lausunnoissa nousi erityisesti esille resurssien käyttö sekä yhteisen työn tekemisen jäsentäminen ja mahdollistaminen.

Tavoitteet ja teot

”Tavoitteiden muotoilua nähtiin tarpeen viilata. Lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa erilaisten järjestöjen ja viranomaistahojen hyödyntämiseen.”

Lepistö muotoilee parhaillaan ohjelman lopullista versiota, jossa hän pyrkii kirkastamaan tavoitteiden ja tekojen eroavaisuutta.

”Se nousi vahvasti esille lausunnoissa. Olen sanoittanut tavoitteitamme hieman toisella tavalla, jotta tavoite kirkastuisi vahvemmaksi, eikä sekoittuisi tekoihin niin voimakkaasti”, Lepistö sanoo.

Lausunnoissa nähtiin tärkeäksi myös sen kirkastaminen, mitä tietojohtaminen tarkoittaa.

”Ensi viikon aikana kirjoitan itse ohjelmapaperin muun muassa yhteistyömekanismeista, verkostotoiminnasta ja resursseista”, Lepistö kertoo.

Huomio rajallisiin resursseihin

Tällä hetkellä lausuntopalvelussa on nähtävillä 19 lausuntoa onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmasta.

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti pitää myönteisenä eri toimijoiden välisen tiedonjaon kehittämistä. SPR huomauttaa, että ”järjestöt ovat keskeinen toimija erityisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa, ja tämän kumppanuuden kehittämiseksi pelastustoimen ja järjestöjen välistä tiedonjakoa tulee kehittää”.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunnossa korostetaan, että toimintaohjelman tavoitteiden ja tekojen mittaamiseen tarvitaan konkreettisia työkaluja.

Pelastuslaitos huomauttaa myös, että ”pelastuslaitosten resurssien rajallisuus tulisi huomioida toimintaohjelman toimeenpanossa. Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn työpanos on sidottu valvontasuunnitelmassa tällä hetkellä oleviin painotuksiin, ja resursointi muihin mahdollisiin toimenpiteisiin vaikeuttaa valvontasuunnitelman nykyisten tavoitteiden toteutumista”.

Painoarvoa jo olemassa olevalle

Pohjanmaan pelastuslaitoksen näkökulmasta toimintaohjelmaluonnoksessa ei ole riittävästi käsitelty kaikkia onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvia osa-alueita. ”Esimerkiksi pelastusviranomaisen roolia osallistua maankäytön ja rakentamisen ohjaukseen ei huomioida mielestämme riittävästi. Palontutkintaa ja muusta lainsäädännöstä pelastustoimelle tulevia velvoitteita ei myöskään huomioida riittävästi”, pelastuslaitos kirjoittaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK puolestaan muistuttaa, että ”tässä yhteydessä olisi myös hyvä asettaa jo olemassa oleville hyville käytännöille, niiden levittämiselle ja kehittämiselle enemmän painoarvoa ja konkretiaa”.

SPEK korostaa, että ”jotta eri sidosryhmät voisivat helpommin tarttua toimintaohjelman suosituksiin, tulee toimenpiteitä tiivistää ja selkiyttää sekä samalla myös määrittää valtakunnallisesti yhdenmukaiset prioriteetit”.

Katso kaikki lausunnot täältä!

Ohjelman ohjenuorana vaikuttavuustavoitteet

  1. Vahvistetaan arjen turvallisuuden toimintakykyä
  2. Kasvatetaan lasten ja nuorten turvallisuuspääomaa
  3. Puolitetaan ikäihmisten, kotihoidon asiakkaiden ja aistirajoitteisten palokuolemat sekä tapaturmat 2024 mennessä
  4. Pelastuslaitosten sidosryhmät kattavat sähköiset palvelut 100-prosenttisesti käyttöön 2021 mennessä
  5. Lisätään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa
  6. Kartoitetaan alueelliset maahanmuuttojärjestöt ja sovitaan turvallisuusviestinnän yhteistyöstä
  7. Muodostetaan ikäihmisten turvallisuuden alueelliset tilannekuvat
  8. Luodaan teollisuuden strateginen kumppanuusmalli
  9. Aktivoidaan ihmiset huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta
  10. Lisätään välittämisen tunnetta vahvistamalla suhdetta ihmisiin ja yhteisöihin

Lähde: Pelastustoimen toimintaohjelma onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lue lisää onnettomuuksien ehkäisystä tuoreimmasta Pelastustiedosta numero 7.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää