Tutkimus ja viestintä 2.9.2015

Tapaturma vie useammin sairaalaan Itä- ja Pohjois-Suomessa

Pelastuslaitokset jakavat perheen pienimmille ja samalla myös aikuisille turvallisuustietoa muun muassa messutapahtumissa. Kuva: Esa Aalto

Pelastuslaitokset jakavat perheen pienimmille ja samalla myös aikuisille turvallisuustietoa muun muassa messutapahtumissa. Kuva: Esa Aalto

Sairaalan vuodeosastohoitoon johtavia tapaturmia tapahtuu useammin Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Näin todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa alueellisessa tapaturmatilastossa.

Suurin osa tapaturmista sattuu kotona, vapaa-ajalla ja arkisissa askareissa. Kaatumiset ovat yleisin syy sairaalahoitoon ja kuolemaan johtaviin tapaturmiin koko maassa. Alkoholi nostaa merkittävästi riskiä tapaturmiin.

Tapaturmatyypeissä, tapaturmien määrässä ja niistä aiheutuvassa hoidontarpeessa on alueellisia eroja. Eroja selittävät esimerkiksi väestörakenne ja paikalliset hoitokäytännöt sekä alueella vallitseva yleinen turvallisuuskulttuuri.

”Esimerkiksi päihtymys on tapaturmaisten kuolemien osatekijänä useammin Kainuussa kuin Keski-Pohjanmaalla. Paikallista tapaturmien ehkäisytyötä ja sen keinoja suunniteltaessa tulee miettiä huolellisesti tapaturmien taustalla olevia tekijöitä ja miten niihin voidaan vaikuttaa”, toteaa kehittämispäällikkö Satu Pajala THL:sta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jari Turunen kuulisi mieluusti, missä heillä on mahdollisesti puutteita turvallisuuskulttuurissa, jotta siihen osattaisiin puuttua.

Tutkija Markus Grönfors THL:sta ei heti pysty yksilöimään, miten esimerkiksi Itä-Suomessa on puutteellisempi turvallisuuskulttuuri kuin Etelä-Suomessa.

Eroja onnettomuusalttiudessa selittää toki väestörakenne, ja Jari Turunen toteaakin, että Itä- ja Pohjois-Suomessa väestö on ikääntyneempää, joka osaltaan selittää tilannetta.

”Kyllä esimerkiksi Pohjois-Karjalassa pyritään vaikuttamaan ihmisten turvallisempaan käyttäytymiseen. Teemme esimerkiksi kodeissa palotarkastuksia, koska toimintavalmiusajatkin ovat harvaan asutuilla alueilla pidemmät. Ihmisten omatoimisuus turvallisuusasioissa on sen takia tärkeää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain tuottamat alueelliset tapaturmakatsaukset perustuvat tilastokeskuksen kuolinsyytilastoihin ja hoitoilmoitusrekisteritietoihin. Katsaukset julkaistaan pelastusalueittain sekä sairaanhoitopiireittäin. Raportit sisältävät tietoja aluekohtaisesta tapaturmatilanteesta ja siitä, millainen tilanne on koko maahan verrattuna.

Tutustu tilastoihin tästä.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää